ការធ្វើអនាម័យដៃជាប់លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យ គឺសង្គ្រោះជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃ  និង​បង្ការការរីករាលដាលនៃជម្ងឺឆ្លង។នៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ចំណេះដឹងស្តីពីរបៀបដែលជម្ងឺ​អាចឆ្លង និងសកម្មភាពដែលអាចការពារ បុគ្គលិកសុខាភិបាល និងអ្នកជម្ងឺយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន  តាមរយៈវីដេអូ ឬវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមអនឡាញនេះ។ អ្នកនឹងរៀនពីរបៀបលាងសម្អាតមេរោគ និងថែទាំដៃរបស់អ្នកក៏ដូចជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើការ  ពិចារណានៅពេលប្រើប្រាស់ស្រោមដៃ។

 ការធ្វើអនាម័យដៃ

 ដើម្បី​ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល អ្នកត្រូវមានគណនី Gmail មួយ​។​ អ្នកអាចចុច នៅ link ខាងក្រោមដើម្បីបង្កើតគណនី Gmail របស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មាន។​                                                                                                                                                                  

https://accounts.google.com/

 

សូមចុច link ខាងក្រោមដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល                                                                                                ​

 https://goo.gl/forms/3E8GhVcRfUfWujOs1

 

ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

Youtube link នឹងផ្ញើជូនទៅ អ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកដោយ Youtube ​នៅក្រោយពេលចុះឈ្មោះ

 

១. សូមចូលទៅ Link វីដេអូខាងក្រោមដើម្បីរៀនពីរបៀបបង្កើតនិងប្រើបា្រស់ Gmail

https://youtu.be/Mt2LmN-MTrc

២. សូមចូលទៅ Link វីដេអូខាងក្រោមដើម្បីរៀនពីរបៀបចុះឈ្មោះចូលរៀន

https://youtu.be/4hQ6_A4z8v4

៣. សូមចូលទៅ Link វីដេអូខាងក្រោមដើម្បីរៀនពីរបៀបបង្កើតគណនីចូលរៀនជាភាសាអង់គ្លេស

https://youtu.be/F-2C8TjfZJE